Regulamin

§ I Informacje ogólne

 1. III Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Profesjonalizm to podstawa” (zwana dalej: „Konferencją”) odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Miejsce: aula B w budynku C.

 2. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe SCIENTIA działające przy Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (zwane dalej: „Organizatorem”).

 3. Konferencja przeznaczona jest dla studentów i doktorantów.

 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

 5. W ramach Konferencji odbywać się będą sesje referatowe i sesje posterowe.

 6. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

 7. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: www.profesjonalizmtopodstawa.pl

 8. Organizator zastrzega sobie prawi wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

§ II Uczestnictwo w Konferencji

 1. Uczestnikami Konferencji są osoby wygłaszające referat lub przedstawiający plakat naukowy (poster) – Uczestnicy czynni oraz osoby będące słuchaczami, nie prezentujące żadnej pracy naukowej – Uczestnicy bierni i Wolni słuchacze.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

  1. internetowa rejestracja uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Konferencji (zwanej dalej: „Internetowa rejestracja)

  2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora

 3. Internetowa Rejestracja odbywa się w dniach:

  1. od 18.01 do 20 lutego 2019 r. w przypadku uczestników czynnych,

  2. od 18.01 do 10 marca 2019 r. w przypadku uczestników biernych.

  3. od 18.01 do 25 marca 2019 r. w przypadku wolnych słuchaczy.
 4. Opłatę w wysokości z zastrzeżeniem ust. 6:

  1. 50 zł wnosi Uczestnik czynny do dnia 7 marca 2019 r.,

  2. 20 zł wnosi Uczestnik bierny do dnia 17 marca 2019 r.

  3. Opłaty za Konferencję należy dokonać na wskazane dane do przelewu:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Nr rachunku: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

Tytuł przelewu: SDKPPtP imię nazwisko oraz uczestnik czynny/bierny

 1. Organizator na prośbę uczestnika wystawi fakturę VAT tytułem dokonania wpłaty. Dane do faktury uczestnik przesyła wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

 2. Opłata w przypadku:

  1. Uczestników czynnych naliczana jest od osoby niezależnie od liczby prezentowanych prac: ostateczny termin opłaty w przypadku uczestników czynnych to 7 marca 2019 r.

 3. Brak uregulowania płatności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 4. Każdego uczestnika obowiązuje osobista rejestracja w dniu Konferencji w godzinach od 8:45 do 11:30 przy stanowisku rejestracyjnym.

 5. Zaświadczenie o uczestnictwie (czynnym, biernym) w Konferencji będzie wręczane po zakończeniu Konferencji. Zaświadczenia otrzymają wyłącznie uczestnicy, którzy dokonali Internetowej Rejestracji i wnieśli stosowną opłatę z zastrzeżeniem ust. 10 oraz dokonali osobistej rejestracji w dniu Konferencji z zastrzeżenie ust. 8.

 6. Zaświadczenie o uczestnictwie czynnym zostanie przyznanie jedynie osobie, która prezentowała referat/poster, nie jest możliwe odebranie zaświadczenia za kogoś kto przygotował pracę, ale jej nie prezentował.

 7. Nieodebrane zaświadczenia nie będę wysyłane.

 8. Koszt zakwaterowania podczas Konferencji i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 9. Opłata uiszczona przez:

  1. Uczestników czynnych obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie czynnym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.

  2. Uczestników biernych obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie biernym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.

§ III Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i otrzymać cały zwrot kosztów. Rezygnacja powinna być dokonana w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy kontakt@profesjonalizmtopodstawa.pl do dnia:

  1. 7.03.2019 r. w przypadku uczestników czynnych

  2. 15.03.2019 r. w przypadku uczestników biernych

  3. Po terminie 7.03 oraz 15.03 opłaty uiszczone przez uczestników nie będą zwracane.

§ IV Uczestnicy czynni

 1. Uczestnik w trakcie dokonywania internetowego zgłoszenia uczestnictwa na oficjalnej stronie Konferencji jest zobowiązany do załączenia abstraktu.

 2. Abstrakt referatu/plakatu naukowego (posteru) w języku polskim powinien zawierać max. 250 słów i dotyczyć tematu Konferencji.

 3. O zakwalifikowaniu abstraktu i tym samym kwalifikacji uczestnika jako czynnego decyduje Komitet Naukowy składający się z pracowników Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 4. Informacja zwrotna dla Uczestników o przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu, tym samym o zakwalifikowaniu uczestnika jako czynnego, zostanie wysłana do dnia 28 lutego 2019 roku.

 5. Uczestnicy, których wystąpienie zostanie potwierdzone są zobowiązani do dokonania przelewu na podane dane z zastrzeżeniem ust. 4 do dnia 7.03.2019 roku.

§ V Wystąpienia referatowe

 1. Na wystąpienie referatowe przewidziane jest 15 minut oraz 5 minut na dyskusję.

 2. Wystąpienie mogą prezentować 1, 2 lub 3 osoby – każdy występujący jest osobnym uczestnikiem czynnym, w związku z tym jest zobowiązany do osobnej Internetowej Rejestracji i uiszczenia stosownej opłaty.

 3. Prelegenci będą mieli do dyspozycji komputer. Jeżeli Uczestnik czynny chce korzystać z prezentacji to powinna ona zostać zapisana w formacie *.pdf, *.ppt, *.pptx, *.pps lub *.ppsx. Pliki w innych formatach mogą nie być obsługiwane. Prezentacje należy wgrać do komputera w czasie przerwy poprzedzającej sesję, w czasie której Uczestnik czynny będzie wygłaszał prezentację. Wszystkie prezentacje zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konferencji.

§ VI Poster

 1. Obowiązujący format posterów to A0 w pionie. Postery w innym formacie nie będą przyjmowane

 2. Uczestnicy sesji posterowej składają swoje prace podczas rejestracji w dniu Konferencji do godziny 11:30. W innych godzinach postery nie będę przyjmowane

 3. W czasie sesji posterowej autor posteru zobowiązany jest do zaprezentowania jego treści osobom zainteresowanym.

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone, lub skradzione podczas Konferencji.

 3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Organizatora.

 5. Organizator Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innych osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.

 6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora

 9. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: kontakt@profesjonalizmtopodstawa.pl

 10. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

Pobierz regulamin