Regulamin

§ I Informacje ogólne

 1. III Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Profesjonalizm to podstawa” (zwana dalej: „Konferencją”) odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Miejsce: aula B w budynku C.

 2. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe SCIENTIA działające przy Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (zwane dalej: „Organizatorem”).

 3. Konferencja przeznaczona jest dla studentów i doktorantów.

 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

 5. W ramach Konferencji odbywać się będą sesje referatowe i sesje posterowe.

 6. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.

 7. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: www.profesjonalizmtopodstawa.pl

 8. Organizator zastrzega sobie prawi wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

§ II Uczestnictwo w Konferencji

 1. Uczestnikami Konferencji są osoby wygłaszające referat lub przedstawiający plakat naukowy (poster) – Uczestnicy czynni oraz osoby będące słuchaczami, nie prezentujące żadnej pracy naukowej – Uczestnicy bierni i Wolni słuchacze.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

  1. internetowa rejestracja uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Konferencji (zwanej dalej: „Internetowa rejestracja)

  2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora

 3. Internetowa Rejestracja odbywa się w dniach:

  1. od 18.01 do 10 lutego 2019 r. w przypadku uczestników czynnych,

  2. od 18.01 do 10 marca 2019 r. w przypadku uczestników biernych.

  3. od 18.01 do 25 marca 2019 r. w przypadku wolnych słuchaczy.
 4. Opłatę w wysokości z zastrzeżeniem ust. 6:

  1. 50 zł wnosi Uczestnik czynny do dnia 28 lutego 2019 r.,

  2. 20 zł wnosi Uczestnik bierny do dnia 17 marca 2019 r.

  3. Opłaty za Konferencję należy dokonać na wskazane dane do przelewu:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Nr rachunku: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

Tytuł przelewu: SDKPPtP imię nazwisko oraz uczestnik czynny/bierny

 1. Organizator na prośbę uczestnika wystawi fakturę VAT tytułem dokonania wpłaty. Dane do faktury uczestnik przesyła wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

 2. Opłata w przypadku:

  1. Uczestników czynnych naliczana jest od osoby niezależnie od liczby prezentowanych prac: ostateczny termin opłaty w przypadku uczestników czynnych to 28 lutego 2019 r.

 3. Brak uregulowania płatności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 4. Każdego uczestnika obowiązuje osobista rejestracja w dniu Konferencji w godzinach od 8:45 do 11:30 przy stanowisku rejestracyjnym.

 5. Zaświadczenie o uczestnictwie (czynnym, biernym) w Konferencji będzie wręczane po zakończeniu Konferencji. Zaświadczenia otrzymają wyłącznie uczestnicy, którzy dokonali Internetowej Rejestracji i wnieśli stosowną opłatę z zastrzeżeniem ust. 10 oraz dokonali osobistej rejestracji w dniu Konferencji z zastrzeżenie ust. 8.

 6. Zaświadczenie o uczestnictwie czynnym zostanie przyznanie jedynie osobie, która prezentowała referat/poster, nie jest możliwe odebranie zaświadczenia za kogoś kto przygotował pracę, ale jej nie prezentował.

 7. Nieodebrane zaświadczenia nie będę wysyłane.

 8. Koszt zakwaterowania podczas Konferencji i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 9. Opłata uiszczona przez:

  1. Uczestników czynnych obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie czynnym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.

  2. Uczestników biernych obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie biernym oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.

§ III Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i otrzymać cały zwrot kosztów. Rezygnacja powinna być dokonana w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy kontakt@profesjonalizmtopodstawa.pl do dnia:

  1. 5.03.2019 r. w przypadku uczestników czynnych

  2. 15.03.2019 r. w przypadku uczestników biernych

  3. Po terminie 5.03 oraz 15.03 opłaty uiszczone przez uczestników nie będą zwracane.

§ IV Uczestnicy czynni

 1. Uczestnik w trakcie dokonywania internetowego zgłoszenia uczestnictwa na oficjalnej stronie Konferencji jest zobowiązany do załączenia abstraktu.

 2. Abstrakt referatu/plakatu naukowego (posteru) w języku polskim powinien zawierać max. 250 słów i dotyczyć tematu Konferencji.

 3. O zakwalifikowaniu abstraktu i tym samym kwalifikacji uczestnika jako czynnego decyduje Komitet Naukowy składający się z pracowników Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 4. Informacja zwrotna dla Uczestników o przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu, tym samym o zakwalifikowaniu uczestnika jako czynnego, zostanie wysłana do dnia 20 lutego 2019 roku.

 5. Uczestnicy, których wystąpienie zostanie potwierdzone są zobowiązani do dokonania przelewu na podane dane z zastrzeżeniem ust. 4 do dnia 28.02.2019 roku.

§ V Wystąpienia referatowe

 1. Na wystąpienie referatowe przewidziane jest 15 minut oraz 5 minut na dyskusję.

 2. Wystąpienie mogą prezentować 1, 2 lub 3 osoby – każdy występujący jest osobnym uczestnikiem czynnym, w związku z tym jest zobowiązany do osobnej Internetowej Rejestracji i uiszczenia stosownej opłaty.

 3. Prelegenci będą mieli do dyspozycji komputer. Jeżeli Uczestnik czynny chce korzystać z prezentacji to powinna ona zostać zapisana w formacie *.pdf, *.ppt, *.pptx, *.pps lub *.ppsx. Pliki w innych formatach mogą nie być obsługiwane. Prezentacje należy wgrać do komputera w czasie przerwy poprzedzającej sesję, w czasie której Uczestnik czynny będzie wygłaszał prezentację. Wszystkie prezentacje zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konferencji.

§ VI Poster

 1. Obowiązujący format posterów to A0 w pionie. Postery w innym formacie nie będą przyjmowane

 2. Uczestnicy sesji posterowej składają swoje prace podczas rejestracji w dniu Konferencji do godziny 11:30. W innych godzinach postery nie będę przyjmowane

 3. W czasie sesji posterowej autor posteru zobowiązany jest do zaprezentowania jego treści osobom zainteresowanym.

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone, lub skradzione podczas Konferencji.

 3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Organizatora.

 5. Organizator Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innych osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.

 6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora

 9. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: kontakt@profesjonalizmtopodstawa.pl

 10. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

Pobierz regulamin